نمایش یک نتیجه

لوله

لوله و میلگرد پلکسی گلاس

موجود در انبار

برای قیمت تماس بگیرید
محصول

لوله پلکسی, میلگرد پلکسی

قطر

8-6 میل, 10-8 میل, 10-6 میل, 12-8 میل, 15-11میل, 16-12 میل, 20-16 میل, 20-14 میل, 25-21میل, 25-19 میل, 30-26 میل, 30-24میل, 30-20میل, 40-34میل, 40-36 میل, 40-30 میل, 50-40میل, 50-44میل, 60-54میل, 60-50 میل, 70-64 میل, 70-60 میل, 80-70میل, 80-74میل, 90-80میل, 100-94 میل, 100-90میل, 110-100میل, 120-110 میل, 130-120میل, 140-134 میل, 150-140 میل, 160-154میل, 180-170میل, 200-194میل, 200-190میل, 250-240میل, 300-240میل, 3میل, 5 میل, 6میل, 8 میل, 10میل, 12میل, 15میل, 20میل, 25میل, 30میل, 35میل, 40میل, 50میل, 70میل, 80میل, 90میل, 100میل, ۲۹۰-۳۰۰ میل, 170-180 میل, 150-160میل, 125-133میل, 45 میل, 60 میل