نمایش یک نتیجه

محافظ کانتر ( محافظ پیشخوان)

محافظ کانتر (محافظ شیشه ای میز کار)

موجود در انبار

برای قیمت تماس بگیرید
ضخامت

۳/۵ میل ایرانی, ۴میل ایرانی, ۴میل خارجی, ۵ میل خارجی

ابعاد طلق:

طول ۶۰، در ارتفاع ۹۰ سانت., طول ۶۰، در ارتفاع ۶۰ سانت., طول ۹۰، در ارتفاع ۶۰ سانت., طول ۹۰، در ارتفاع ۹۰ سانت., طول ۱۲۰، در ارتفاع ۶۰ سانت., طول ۱۲۰، در ارتفاع ۹۰ سانت., طول ۱۲۰، در ارتفاع ۱۲۰ سانت., طول 130، در ارتفاع ۹۰ سانت., طول 140، در ارتفاع ۹۰ سانت., طول ۱۵۰، در ارتفاع ۹۰ سانت., طول ۱۶۰، در ارتفاع ۹۰ سانت., طول ۱۷۰، در ارتفاع ۹۰ سانت., طول ۱۸۰، در ارتفاع ۶۰ سانت., طول ۱۸۰، در ارتفاع ۹۰ سانت., طول ۱۸۰، در ارتفاع ۱۲۰ سانت.

فضای خالی وسط

طول ۲۰، در ارتفاع ۱۰ سانت, طول ۳۰،‌ در ارتفاع ۱۰ سانت, طول ۳۵، در ارتفاع ۱۰ سانت, طول ۲۰، در ارتفاع ۲۰ سانت, طول ۳۰، در ارتفاع ۲۰سانت, طول ۳۵، در ارتفاع ۲۰ سانت, طول ۲۰، در ارتفاع ۳۰ سانت, طول ۳۰، در ارتفاع ۳۰ سانت, طول ۳۵، در ارتفاع ۳۰ سانت, طول ۲۰، در ارتفاع ۳۵ سانت, طول ۳۰، در ارتفاع ۳۵ سانت, طول ۳۵، در ارتفاع ۳۵ سانت, بدون سوراخ