۰۹۰۲۳۰۵۳۶۱۱

برچسب: ورق پلی کربنات دوجداره

پلی کربنات دوجداره

پلی کربنات دوجداره

ورق پلی کربنات دوجداره طلق البرز وارد کننده پلی کربنات دوجداره خارجی و ارائه دهنده ورق های پلی کربنات دوجداره ایرانی می باشد و محصولات خود را با روش های نوین به بهترین شکل در اختیار مشتریان خود می گذارد. در ضخامت  ۴ تا ۳۰ میلیمتر عرضه می شود . ابعاد آن ۲۱۰*۶۰۰ سانتی متر […]

ورق های پلی کربنات-عکس

ورق های پلی کربنات

ورق های پلی کربنات ورق های پلی کربنات چیست؟ ورقهای پلی کربنات زمانــی اســت کــه در نورگیرهــای ســقفی بــه عنــوان یکــی از کارآمدتریـن شـیوه هـا بـرای تامیـن نـور طبیعـی سـاختمانها مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ، زیـرا نورگیرهـای سـقفی چندیـن برابـر پنجـره عمـودی بـا انـدازه یکسـان نـور روزانـه تامیـن مـی کننـد. همچنیـن نـور حاصـل از [...]