۰۲۱-۳۳۹۳۳۰۹۳-۳۳۹۳۱۱۶۴

وبلاگما

اکتبر 09 2018 ۲دیدگاه
لوله و میلگرد پلکسی گلاس و پلی کربنات عکس اول

لوله و میلگرد پلکسی گلاس و پلی کربنات

لوله و میلگرد پلکسی گلاس و پلی کربنات ما طیف گسترده ای از لوله ها و میله های شیشه ای اکریلیک (PMMA) و پلی کربنات عرضه می کنیم. مجموعه لوله و میله: لوله های ریخته گری پلکسی گلاس لوله های اکسترود شده از پلکسی گلاس لوله های پلی کربنات میله های فلزی پلکسی گلاس میله […]

اکتبر 08 2018 ۳دیدگاه
ورق های پلکسی گلاس (آکریلیک)

ورق های پلکسی گلاس (آکریلیک)

ورق پلکسی گلاس و گلس ورق پلکسی چیست؟ پلکسی گلاس (Plexiglass) نام تجاری پلی متیل متاکریلیت یا همان آکریلیک یا آکریلیک گلاس است.ورق پلکسی گلاس به صورت ورق در رنگ بندی متنوع تولید میشود. اکریلیک ( نام های تجاری مانند Perspex یا Plexiglass شناخته می شود) یک پلاستیک سفت و سخت است. تراکم آن نسبت […]

سپتامبر 07 2018 ۸دیدگاه
ورق های پلی کربنات-عکس

ورق های پلی کربنات

ورق های پلی کربنات ورق های پلی کربنات چیست؟ ورقهای پلی کربنات زمانــی اســت کــه در نورگیرهــای ســقفی بــه عنــوان یکــی از کارآمدتریـن شـیوه هـا بـرای تامیـن نـور طبیعـی سـاختمانها مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ، زیـرا نورگیرهـای سـقفی چندیـن برابـر پنجـره عمـودی بـا انـدازه یکسـان نـور روزانـه تامیـن مـی کننـد. همچنیـن نـور حاصـل از [...]